سبدگردان هوشمند رابین

شرکت سبدگردان هوشمند رابین با سرمایه ثبتی 200 میلیارد ریال دارای شماره ثبت به شماره 545310 و شناسه ملی 14008526075 مورخ 16 مرداد 1398 نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبت 11666 مورخ 5 شهریور 1398 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به‌ثبت رسیده است. شرکای عده سبدگردان هوشمند رابین شرکت‌های کارگزاری و ایده‌های هوشمند رابین هستند.

موضوع اصلی فعالیت شرکت تصميم به خريد، فروش يا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمايه گذار معين در قالب قراردادی مشخص، به منظور كسب انتفاع برای سرمايه گذار؛ پذيرش سمت در صندوق های سرمايه گذاری؛ و سایر فعالیت های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت های سبدگردان می باشد.

شرکت سبدگردان هوشمند رابین در حوزه سبدگردانی اختصاصی با بهره مندی از تیم حرفه ای و متخصص و براساس بررسی ویژگی های سرمایه گذاران از جمله ریسک پذیری، افق زمانی سرمایه گذاری و میزان سرمایه، بهترین چیدمان دارایی را در قالب سبد سرمایه گذاری برای ایشان تعریف نموده و با مدیریت و نظارت مستمر بالاترین سودآوری را نصیب مشتریان خود می نماید. سبدگردان هوشمند رابین باتعریف سیستم های گزارش دهی مناسب امکان نظارت مستمر بر سبد سرمایه گذاری را برای سرمایه گذار فراهم آورده است.