فرم‌های سبدگردانی

برای پر کردن و ارسال مدارک به‌منظور افتتاح حساب سبدگردانی کافیست فرم‌های زیر را دانلود کنید

مشتریان حقیقی

فرم مشخصات

دانلود فایل

فرم قرارداد تکمیلی

دانلود فایل

پرسشنامه ارزیابی توان

دانلود فایل

قرارداد تکمیلی

دانلود فایل

چگونگی محاسبه بازده

دانلود فایل

مشتریان حقوقی

فرم مشخصات

دانلود فایل

فرم قرارداد

دانلود فایل

پرسشنامه ارزیابی توان

دانلود فایل

فرم ثبت نتیجه

دانلود فایل