فرم‌های سبدگردانی

برای پر کردن و ارسال مدارک به‌منظور افتتاح حساب سبدگردانی کافیست فرم‌های زیر را دانلود کنید

اشخاص حقیقی

فرم مشخصات اشخاص حقیقی

دانلود فایل

فرم ثبت نتیجه اشخاص حقیقی

دانلود فایل

فرم قرارداد خام اشخاص حقیقی

دانلود فایل

فرم كسب اطلاعات مشتريان و پرسشنامه ارزيابي

دانلود فایل

اشخاص حقوقی

فرم مشخصات اشخاص حقوقی

دانلود فایل

فرم ثبت نتیجه اشخاص حقوقی

دانلود فایل

فرم قرارداد خام اشخاص حقوقی

دانلود فایل

فرم كسب اطلاعات مشتريان و پرسشنامه ارزيابي

دانلود فایل

حقیقی/حقوقی

فرم درخواست صدور کد

دانلود فایل

فرم متمم اخذ اعتباری

دانلود فایل