طرح سبدگردانی رها

بازدهی بیشتر از سود بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت درصورت رشد شاخص

معاف از کارمزد متغیر تا بالاترین نرخ شبکه بانکی (۳۰ درصد)

ترکیب سهام با اختیار معامله و اوراق دولتی و شرکتی

بازده مورد انتظار حدود ۴۰ درصد

بدون ریسک (Risk Free)

  • 50سهام با اختیار معامله
  • 50اوراق دولتی و شرکتی

مناسب: اشخاص حقیقی و حقوقی، که تمایل به کسب بازدهی بدون ریسک و بیش از بانک و صندوق‌های درآمد‌ثابت دارند

حداقل ماندگاری برای کسب بازدهی مذکور 6 ماه است.

با‌توجه به بهره‌گیری از ابزارهای نوین، افزایش مبلغ سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر می‌باشد

در صورت برداشت وجه پیش از موعد 6 ماه، امکان تغییر در بازدهی‌ها وجود دارد

حداقل مبلغ سرمایه گذاری دراین طرح مبلغ 10 میلیارد ریال می باشد

در این طرح نیمی از سبد سرمایه گذار را سهام پوشش داده شده با اختیار معامله تشکیل می‌دهد و باقی این سبد به اوراق با درآمد ثابت تخصیص داده می‌شود. این ترکیب عمدتا بازدهی بالاتر از ابزارهای درآمد ثابت خواهد داشت. سبدگردان رابین در این طرح اصل سرمایه را حفظ می‌کند و حداقل 30 درصد بازدهی را کسب خواهد کرد. همچنین بازده مورد انتظار در این سبد 40 درصد است و سرمایه‌گذار تا بالاترین نرخ شبکه بانکی (30 درصد) معاف از پرداخت کارمزد می‌باشد. حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری دراین طرح مبلغ 10 میلیارد ریال است.