تحلیل بنیادی شسپا

گزارش تحلیل بنیادی شسپا

/shespa-fundamentals-jan23

گزارش کامل تحلیل بنیادی شرکت تصفیه روغن اصفهان (نماد: شسپا) بزرگترین شرکت تولید کننده روغن پایه در خاورمیانه، همراه با ارائه داده‌های کامل صورت‌های مالی شرکت.