تحلیل بنیادی پتایر

گزارش تحلیل بنیادی پتایر‍

/ptire-fundamenta

در این نوشتار به بررسی و تحلیل بنیادی پتایر (شرکت ایران‌ تایر) به‌‌همراه تحلیل‌های بنیادی، اقتصادی و  حساسیت با بررسی صورت‌های مالی پرداخته‌ایم.