قیمت سهام

پیش‌بینی قیمت سهام

/stock-price-prediction

نخستین کسی که به فکر افتاد تا قوانین نیوتون را در بازار سهام به کار بندد، کسی نبود جز اسحاق نیوتون. او پی برده بود که اگر بتواند مسیر حرکت سهام را...