طرح سبدگردانی پویان

ترکیبی اوراق درآمد ثابت، اوراق مبتنی برطلا و سهام

معاف از کارمزد متغیر

بازده مورد انتظار: 50 درصد

تحمل ریسک تا 10 درصد مبلغ سرمایه‌گذاری

بازدهی بدون ریسک

  • 60ســــهام
  • 30اوراق مبتنی بر طلا
  • 10اوراق درآمد ثابت

مناسب: تمام سرمایه‌گذارانی که مایل به تشکسل سب متوعی از دارایی هستند و صرفا به‌دنبال خرید سهام نمی‌باشند.

سبدگردان عملا در این طرح سبد دارایی Asset Allocation تشکیل می‌دهد

با‌توجه به بهره‌گیری از ابزارهای نوین، افزایش مبلغ سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر می‌باشد

در صورت برداشت وجه پیش از موعد 3 ماه، امکان تغییر در بازدهی‌ها وجود دارد

حداقل مبلغ سرمایه گذاری دراین طرح مبلغ 10 میلیارد ریال می باشد

این سبد ترکیبی از اوراق با درآمد ثابت، اوراق مبتنی بر طلا و سهام می‌باشد. ریسک این سبد با اوراق درآمد ثابت کنترل می‌شود و با استفاده از طلا رشد تورم در این سبد پوشش داده خواهد شد. همچنین 60 درصد از این محصول مالی به سهام تخصیص داده شده و در نتیجه این سبد سهامی شامل گزینه‌های ارزنده و چابک بازار است. سرمایه‌گذار در این طرح 10 درصد ریسک بر روی مبلغ سبد سرمایه‌گذاری را می‌پذیرد. همچنین بازده مورد انتظار سبد پویان 50 درصد می‌باشد که سرمایه‌گذار تا بازدهی سپرده بانکی (بازدهی بدون ریسک) معاف از کارمزد است حداقل مبلغ سرمایه گذاری دراین طرح 5 میلیارد ریال می‌باشد