بهترین سبدگردان

سبدگردانی چیست؟

/portfolio-managements

این مطلب برای آن دسته از افرادی که قصد دارند به روش سرمایه‌گذاری  غیرمستقیم و به واسطه شرکت‌های سبدگردانی به بورس وارد شوند مفید خواهد  بود. اگر این روش را انتخاب کرده و یا قصد انتخاب آن را داشته باشید.